Müügitingimused ja privaatsus poliitika

1. ÜLDTINGIMUSED

1. Müügitingimused kehtivad Iluproffsalon.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Mineral Shine OÜ (edaspidi Iluproffsalon.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate

õiguste ja kohustuste kohta.

2. Iluproffsalon.ee kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja

kohustused.

3. Iluproffsalon.ee jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Iluproffsalon.ee veebilehel.


2. MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE

1. Iluproffsalon.ee müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.

2. Iluproffsalon.ee ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Mineral Shine OÜ arvelduskontole.

3. Iluproffsalon.ee veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.


3. HINNAD

1. Kõik Iluproffsalon.ee veebipoes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

2. Iluproffsalon.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.


4. TELLIMUSE VORMISTAMINE JA KAUBA EEST TASUMINE

1. Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi: Swedbank, SEB Pank või krediitkaardiga. Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.

2. Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.


5. KOHALETOIMETAMINE

1. Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib Iluproffsalon.ee tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele.

2. Iluproffsalon.ee veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.

3. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Iluproffsalon.ee koheselt enne kauba kohaletoomist.

4. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Iluproffsalon.ee ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

5. Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi, saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.


6. TAGASTAMISÕIGUS

1. Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.

3. Kauba tagastamiskulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.

4. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil info@iluproffsalon.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit.

5. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest. Lisaks tagastatud kauba maksumusele tagastatakse ka kauba kättetoimetamis kulud.


7. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Loverte.com´d probleemist e- posti aadressil iluproffsalon@gmail.com ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.

3. Iluproffsalon.ee ei vastuta:

-Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest

-Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel

- Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.


8. VASTUTUS JA VÄÄRAMATUD JÕUD

1. Iluproffsalon.ee vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Iluproffsalon.ee ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

2. Iluproffsalon.ee ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Loverte.com ei saanud mõjutada ette näha.


9. PRIVAATSUS

1. Iluproffsalon. ee veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Iluproffsalon.ee enda isikuandmete töötlemiseks.

2. Iluproffsalon.ee kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.


10. MUUD TINGIMUSED

1. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Iluproffsalon. ee on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.


ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoe Iluproffsalon.ee isikuandmete vastutav töötleja on Mineral Shine OÜ (registrikood14220320) asukohaga Mustamäe tee 29, tel +372 58006611 ja e-kiri info@iluproffsalon.ee


Milliseid isikuandmeid töödeldakse

- nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

- kauba kohaletoimetamise aadress;

- pangakonto number;

- kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

- klienditoe andmed.


Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.


Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks: infokirja saatmine.


Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Zone serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.


Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.


Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.


Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.


Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse

mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.


Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.


Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel ( +372 58006611 ja info@iluproffsalon.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).